Zwroty i reklamacje

Zasady dokonywania zwrotów i reklamacji w serwisie precyzują zapisy Regulaminu zakupów " Zasady dokonywania zakupów w serwisie Białe Wnętrza".

Poniżej przedstawiamy opisujące je paragrafy z regulaminu:  

" § 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 7 Zasad, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z ogólnego wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Zasad lub z wzoru z uzupełnionego danymi Sprzedawcy przekazanego Konsumentowi po zawarciu umowy sprzedaży.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany na profilu Sprzedawcy w Serwisie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter, nie mogą zostać odesłane w zwykły sposób pocztą Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, które zostaną oszacowane przez Sprzedawcę w opisie towaru w Serwisie.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 7 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8  Reklamacje

1. Odpowiedzialność z tytułu wad towaru ponosi Sprzedawca towaru jako strona umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny.

3. Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy złożyć w sposób określony przez Sprzedawcę przy opisie towaru w Serwisie.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany,  w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę przy opisie towaru w Serwisie.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

6. W przypadku gdy na towar udzielona jest dodatkowo gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Serwisie. Wówczas odpowiedzialność za wady towaru ponosi również gwarant w zakresie w jakim wynika ona z gwarancji.

§  9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. "


W celu uzyskania informacji na temat statusu swojego zgłoszenia prosimy o kontakt pod adresem email: zwroty@bialewnetrza.pl

Płać bezpiecznie kupuj produkty bezpiecznie z payu 601 196 372 info@bialewnetrza.pl projekt i realizacja: creattiva.pl