Regulamin zakupów

Zasady dokonywania zakupów w serwisie Białe Wnętrza

Niniejszy dokument określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem serwisu Białe Wnętrza dostępnego pod adresem: www.bialewnetrza.pl

§  1 Definicje

1. Administrator – administratorem Serwisu jest Małgorzata Kaiser-Ignaciuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIAŁE WNĘTRZA Małgorzata Kaiser-Ignaciuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5842658429, nr REGON 362221456, ul. Homera 37, 80-299 Gdańsk.

2. Dni robocze - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu, uregulowana odrębnym regulaminem, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą indywidualnie określonej przez siebie unikalnej nazwy, może korzystać z większej ilości funkcji dostępnych w Serwisie.

5. Kupujący – każdy podmiot zawierający za pośrednictwem Serwisu umowę sprzedaży lub dążący do zawarcia takiej umowy, działający w charakterze kupującego.

6. Profil Sprzedawcy – indywidualny profil Sprzedawcy w Serwisie, w którym znajdują się informacje o Sprzedawcy oraz warunki sprzedaży stosowane przez Sprzedawcę będące uzupełnieniem niniejszych ogólnych zasad.

7. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bialewnetrza.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawcy mogą sprzedawać swoje autorskie produkty, a Kupujący mogą te produkty kupować.

8. Sprzedawca – podmiot nie będący Konsumentem, korzystający z Serwisu w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu i prowadzący za pośrednictwem Serwisu sprzedaż swoich autorskich produktów, którego dane podane są w profilu sprzedawcy w Serwisie.

9. Zasady – niniejsze ogólne zasady dokonywania zakupów w Serwisie.

§ 2 Zawarcie umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży poprzez Serwis w pierwszym etapie należy dodać towar do koszyka.

2. W momencie potwierdzenia przez Kupującego zamówienia oraz zaakceptowaniu Zasad oraz warunków sprzedaży wynikających z opisu towaru, a także Profilu Sprzedawcy następuje zawarcie umowy sprzedaży. Kupujący może złożyć zamówienie przy użyciu Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia.

3. Stronami umowy sprzedaży, o której mowa w ustępie 2, jest Kupujący oraz Sprzedawca.

4. W celu założenia Konta Użytkownika Użytkownik powinien podać swoje dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie. Regulamin Konta Użytkownika znajduje się w Serwisie.

§ 3 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

2. Na całkowity koszt zamówienia składa się cena za towar oraz koszt dostawy towaru podane w Serwisie, m.in. przy opisach produktów.

§ 4 Płatności

1. Za zakupione poprzez Serwis towary można zapłacić, w zależności od sposobu zapłaty wybranego podczas składania zamówienia:

a) Przelewem na rachunek bankowy Administratora o numerze:

96195000012006042867720001, Idea Bank S.A.

b) Za pośrednictwem systemu płatności internetowych PayU.

2. Złożone zamówienie należy opłacić w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

§ 5 Realizacja zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia standardowo wynosi do 4 Dni roboczych od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem ustępu 2 oraz 3.

2. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przez Sprzedawcę następuje po otrzymaniu przez Administratora płatności za zakupiony towar.

3. W przypadku gdy produkt jest przygotowywany na specjalne zamówienie Kupującego Sprzedawca może określić w opisie produktu inny termin realizacji zamówienia.

4. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. Szczegółowe informacje odnośnie dostawy znajdują się przy opisie produktu w Serwisie.

5. W przypadku gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia.

6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 7 Zasad, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych kontaktowych podanych przez Sprzedawcę, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z ogólnego wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Zasad lub z wzoru z uzupełnionego danymi Sprzedawcy przekazanego Konsumentowi po zawarciu umowy sprzedaży.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany na profilu Sprzedawcy w Serwisie, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

11. W przypadku towarów, które ze względu na swój charakter, nie mogą zostać odesłane w zwykły sposób pocztą Konsument musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, które zostaną oszacowane przez Sprzedawcę w opisie towaru w Serwisie.

12. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

§ 7 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 8  Reklamacje

1. Odpowiedzialność z tytułu wad towaru ponosi Sprzedawca towaru jako strona umowy sprzedaży zawartej z Kupującym.

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię, uregulowaną przepisami ustawy Kodeks cywilny.

3. Reklamację składaną w oparciu o rękojmię należy złożyć w sposób określony przez Sprzedawcę przy opisie towaru w Serwisie.

4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący jest obowiązany,  w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy Sprzedawcy wskazany przez Sprzedawcę przy opisie towaru w Serwisie.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

6. W przypadku gdy na towar udzielona jest dodatkowo gwarancja informacja o niej zostanie umieszczona przez Sprzedawcę w opisie towaru w Serwisie. Wówczas odpowiedzialność za wady towaru ponosi również gwarant w zakresie w jakim wynika ona z gwarancji.

§  9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

c) Internetowej platformy ODR dostępnej od 15 lutego 2016 roku pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych w ramach korzystania z Serwisu jest:

a) Administrator oraz

b) poszczególni Sprzedawcy w zakresie danych osobowych Kupujących zawierających z nimi umowy sprzedaży towarów poprzez Serwis.

2. Kupujący dokonując zakupów za pośrednictwem Serwisu, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez administratorów danych, o których mowa w ustępie 1, tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.

3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana m.in. w oparciu o Zasady dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Zasad oraz warunków sprzedaży określanych przez Sprzedawcę.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupujących oraz Sprzedawców treści o charakterze bezprawnym.

3. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a dla założenia Konta użytkownika oraz dokonywania zakupów także aktywne konto email.Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy,  z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

 (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Płać bezpiecznie kupuj produkty bezpiecznie z payu 601 196 372 info@bialewnetrza.pl projekt i realizacja: creattiva.pl