Regulamin dla Sprzedawców


Regulamin prowadzenia sprzedaży

Niniejszy dokument określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem serwisu Białe Wnętrza dostępnego pod adresem: www.bialewnetrza.pl oraz świadczenia drogą elektroniczną usług przez Administratora tego serwisu na rzecz Sprzedawców.


§  1 Definicje

1.       Administrator – administratorem Serwisu jest Małgorzata Kaiser-Ignaciuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIAŁE WNĘTRZA Małgorzata Kaiser-Ignaciuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5842658429, nr REGON 362221456, ul. Homera 37, 80-299 Gdańsk.

2.       Dzień roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3.       Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, za pośrednictwem Serwisu, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.       Kupujący – każdy podmiot korzystający dokonujący zakupu za pośrednictwem Serwisu.

5.       Profil Sprzedawcy – funkcjonalność Serwisu, dzięki której Sprzedawca, identyfikowany za pomocą indywidualnie określonej przez siebie unikalnej nazwy, może prowadzić sprzedaż wykonanych przez siebie autorskich produktów za pośrednictwem Serwisu.

6.       Regulamin – niniejszy regulamin regulujący stosunki pomiędzy Sprzedawcą, a Administratorem.

7.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.bialewnetrza.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawcy mogą sprzedawać swoje autorskie produkty, a Kupujący mogą kupować te produkty.

8.       Sprzedawca – podmiot nie będący Konsumentem prowadzący za pośrednictwem Serwisu sprzedaż swoich autorskich produktów w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, którego dane znajdują się w jego profilu w Serwisie.

9.       Zgłaszający – podmiot ubiegający się o zostanie Sprzedawcą w Serwisie.

10.   Zasady - zasady dokonywania zakupów w Serwisie kierowane do Kupujących, dostępne w Serwisie.

§ 2 Prowadzenie sprzedaży

1.       Aby zostać sprzedawcą w Serwisie należy w pierwszej kolejności wysłać poprzez Serwis zgłoszenie rejestracyjne dostępne w Serwisie, w którym należy podać m.in. swoje dane oraz zaakceptować niniejszy regulamin.

2.       Po pozytywnej weryfikacji ze strony Administratora dla Sprzedawcy zostaje założony Profil Sprzedawcy, dzięki któremu Sprzedawca może rozpocząć sprzedaż swoich produktów poprzez Serwis. 

3.       Oceniając Zgłaszającego Administrator bierze pod uwagę przede wszystkim  jakość  produktów, pomysłowość, design, komentarze kupujących w innych serwisach,

4.       Administrator może poprosić Zgłaszającego o przekazanie mu dodatkowych informacji o Zgłaszającym, w tym np. poprosić o wysłanie  zdjęć wykonanych przez Zgłaszającego produktów, w celu podjęcia przez Administratora decyzji o przyznaniu Zgłaszającemu statusu „Sprzedawcy”.

§ 3 Informacje ogólne

1.       Stronami umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu są poszczególni Kupujący oraz Sprzedawcy.

2.       Towary sprzedawane poprzez Serwis mogą być dostarczane przez Sprzedawców wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4 Rozliczenia

1.       Wszelkie płatności kierowane do Sprzedawców w związku ze sprzedażą produktów w Serwisie będą wpływać do Administratora.

2.       Rozliczenie ze Sprzedawcą odbywa się dwuetapowo:

          ETAP I: ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZESYŁKI

          Po odnotowaniu płatności od klienta Administrator przekazuje na konto wskazane przez Sprzedawcę kwotę odpowiadającą wartości kosztów przesyłki zadeklarowanej przez Sprzedawcę.

          ETAP II: ROZLICZENIE PROWIZJI

         Administrator po pobraniu prowizji w wysokości 20% wartości sprzedanych w Serwisie przez Sprzedawcę towarów, przekaże Sprzedawcy należną mu kwotę na zasadach określonych w kolejnych ustępach na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedawcę pod warunkiem potwierdzenia dostarczenia towaru do klienta oraz braku zgłoszenia przez klienta odstąpienia od umowy w okresie rozliczeniowym.  

3.       Przekazanie środków otrzymanych przez Administratora na rzecz Sprzedawcy od Kupujących będzie następować po zakończeniu każdego   miesiąca kalendarzowego, w którym Sprzedawca sprzedał produkty poprzez Serwis, do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

4.       Sprzedawca wyraża zgodę na przekazywanie faktur przez Administratora drogą elektroniczną.

5.       W przypadku skutecznego, niezwłocznie zgłoszonego Administratorowi, udokumentowanego odstąpienia od umowy dokonanego przez Konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta, Administrator nie pobiera prowizji, o której mowa w niniejszym paragrafie.

6.       Udokumentowanie, o którym mowa w ust. 5 polega przede wszystkim na dostarczeniu przez Sprzedawcę Administratorowi dowodu dokonania zwrotu płatności za towar na rzecz Konsumenta odstępującego od umowy.

7.       Do zwrotu prowizji stosuje się odpowiednio zasady określone w niniejszym paragrafie.

§ 5 Obowiązki i oświadczenia Sprzedawcy

1.       Sprzedawca wystawiając produkty na sprzedaż w Serwisie oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz są one jego własnością.

2.       Umieszczając materiały (m.in. zdjęcia) w Serwisie Sprzedawca oświadcza, że posiada do nich wszelkie prawa autorskie oraz właściwe zgody na wykorzystanie wizerunku, zwłaszcza w przypadku gdy na fotografiach znajdują się ludzie.

3.       Sprzedawca umieszczając materiały w Serwisie wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Administratora w ramach działań związanych z Serwisem.

4.       Sprzedawca wystawiając w Serwisie produkt na sprzedaż gwarantuje dostępność tego produktu.

5.       Sprzedawca jest zobowiązany do przypisania oferowanemu przez siebie produktowi odpowiedniej kategorii w Serwisie.

6.       Sprzedawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia w terminie do 5 dni roboczych, mając na uwadze to, że realizacja zamówienia następuje w momencie dostarczenia przesyłki do Kupującego. W przypadku gdy towar jest przygotowywany na indywidualne zamówienie Kupującego termin realizacji zamówienia może być dłuższy o czym należy poinformować Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.       Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie tj. najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po otrzymaniu od Administratora informacji o wpłynięciu do Administratora środków za złożone przez Kupującego zamówienie.

8.       Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

9.       Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania dowodu nadania przesyłki, wysłanej do Kupującego co najmniej przez dwa miesiące od dnia wysłania towaru do Kupującego.

10.    Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o prawach konsumenta oraz kodeksu cywilnego.

11.   Sprzedawca jest zobowiązany do zapoznania się z dostępnymi w Serwisie Zasadami dokonywania zakupów w serwisie Białe Wnętrza, zwłaszcza w zakresie przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.

12.   W przypadku gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi względem Administratora z roszczeniami związanymi z działalnością Sprzedawcy w Serwisie, w tym z związku z materiałami umieszczanymi przez Sprzedawcę, Sprzedawca zobowiązuje się wstąpić lub przystąpić do odpowiednich postępowań oraz pokryć wszelkie koszty poniesione przez Administratora w związku z tymi roszczeniami.

§ 6 Obowiązki informacyjne Sprzedawcy

1.       Sprzedawca jest zobowiązany do podania w Profilu sprzedawcy swoich danych, w tym danych wymaganych przez ustawę o prawach konsumenta.

2.       Sprzedawca przy opisie produktu podaje cenę towaru, możliwy sposób dostawy towaru oraz jej koszt.

3.       W przypadku gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt, który nie może zostać, w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, odesłany w zwykły sposób pocztą Sprzedawca przy opisie towaru powinien wskazać na ten fakt, a także oszacować koszt zwrotu takiego towaru. Pominięcie tego obowiązku będzie skutkować koniecznością poniesienia tych kosztów przez Sprzedawcę co wynika  z ustawy o prawach konsumenta.

4.       Wszelkie podawane przez Sprzedawcę kwoty muszą być wyrażane w polskich złotych oraz uwzględniać podatek VAT.

5.       Sprzedawca zobowiązany jest do umieszczania w Serwisie zgodnego z rzeczywistością, szczegółowego opisu oferowanego przez siebie produktu, a także do dołączenia do opisu dobrej jakości zdjęć.

6.       W przypadku gdy towar jest przygotowywany na indywidualne zamówienie Kupującego – Sprzedawca powinien poinformować Kupującego o dłuższym , od standardowego, terminie realizacji zamówienia zamieszczając informację o tym przy opisie produktu, wraz z podaniem tego terminu.

7.       Sprzedawca powinien przekazać Konsumentowi po zawarciu umowy sprzedaży wzór formularza odstąpienia od umowy z uzupełnionymi danymi Sprzedawcy zgodnie z załącznikiem stanowiącym załącznik nr. 1 do niniejszego regulaminu.

8.       Sprzedawca jest zobowiązany do określenia w swoim profilu, przy opisie produktu, procedury reklamacyjnej przez siebie stosowanej zgodnej z przepisami prawa oraz uwzględniającej postanowienia Zasad. Sprzedawca musi wskazać przede wszystkim:

- sposób składania reklamacji,

- adres, na który należy wysłać reklamowany towar,

- treść gwarancji jeśli na dany produkt została udzielona.  

§ 7 Profil Sprzedawcy

1.       W celu prowadzenia sprzedaży poprzez Serwis należy założyć w Serwisie Profil Sprzedawcy.

2.       Profil Sprzedawcy jest darmową funkcjonalnością Serwisu oferowaną przez Administratora.

3.       Założenie Profilu Sprzedawcy w Serwisie jest uzależnione od pozytywnego rozpatrzenia przez Administratora zgłoszenia, o którym mowa w § 2 Regulaminu.

4.       Profil Sprzedawcy pozwala Sprzedawcy na wystawianie produktów na sprzedaż, śledzenie swojej bieżącej działalności w Serwisie, w tym uzyskanie informacji o złożonych zamówieniach, a także o wpłynięciu na konto Administratora należności za zakupiony u Sprzedawcy produkt.

5.       Dla korzystania z Profilu Sprzedawcy niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.

6.       Z momentem potwierdzenia przez Administratora założenia Profilu Sprzedawcy zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Administratorem, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Profilu Sprzedawcy na zasadach określonych w Regulaminie.

7.       Sprzedawca może w każdej chwili zrezygnować z Profilu Sprzedawcy, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z rezygnacją. W tym celu Sprzedawca powinien wysłać do Administratora, na adres email: biuro@bialewnetrza.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Profilu Sprzedawcy oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

8.       Administrator może wypowiedzieć Sprzedawcy umowę o prowadzenie Profilu Sprzedawcy z zachowaniem tygodniowego okresu wypowiedzenia.

9.       W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, Zasad, przepisów prawa - zwłaszcza w zakresie praw konsumentów, a także gdy oferowane przez Sprzedawcę produkty będą rażąco niskiej jakości co może negatywnie wpłynąć na wizerunek Serwisu Administrator może wypowiedzieć Sprzedawcy umowę ze skutkiem natychmiastowym.

10.   Wypowiedzenie umowy kierowane przez Administratora będą kierowane na adres e-mail Sprzedawcy przypisany do jego Profilu Sprzedawcy.

§ 8 Dane osobowe

1.       Administratorem danych osobowych Sprzedawców przekazanych w ramach korzystania z Serwisu jest Administrator.

2.       Podmiot rejestrujący się jako Sprzedawca w Serwisie dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do założenia Profilu sprzedawcy w Serwisie, w tym prowadzenia sprzedaży poprzez Serwis. Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie.

3.       Sprzedawca ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.


§ 9 Reklamacje

1.    Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące funkcjonowania Serwisu należy zgłaszać Administratorowi na adres email: biuro@bialewnetrza.pl

2.    Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


§ 10 Postanowienia końcowe

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników i Sprzedawców treści o charakterze bezprawnym, a także nakłanianie Kupujących do zakupu oferowanych przez Sprzedawcę produktów z pominięciem Serwisu.

2. Możliwe są przerwy w dostępie do Serwisu związane z jego modernizacją.

3. Administrator oraz Sprzedawca zobowiązują się do polubownego rozstrzygania ewentualnych wynikłych w związku z Serwisem.

4. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy Administratorem oraz Sprzedawcą będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.   

5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu tylko z ważnych przyczyn.

6. Informacja o planowanej zmianie Regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Sprzedawcy przypisany do jego Profilu Sprzedawcy.

7. W przypadku gdy Sprzedawca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

8. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Sprzedawca powinien wysłać informację o tym na adres email biuro@bialewnetrza.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi prowadzenia Profilu Sprzedawcy, a tym samym zakończeniem sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę w Serwisie, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.Załącznik nr. 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Płać bezpiecznie kupuj produkty bezpiecznie z payu 601 196 372 info@bialewnetrza.pl projekt i realizacja: creattiva.pl