Konto użytkownika

Regulamin Konta użytkownika
w serwisie internetowym Białe Wnętrza

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora nieodpłatnej usługi świadczonej drogą elektroniczną

§ 1  Definicje

1.       Administrator – administratorem Serwisu jest Małgorzata Kaiser-Ignaciuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą BIAŁE WNĘTRZA Małgorzata Kaiser-Ignaciuk wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr NIP 5842658429, nr REGON 362221456, ul. Homera 37, 80-299 Gdańsk.

2.       Konto Użytkownika – funkcjonalność Serwisu, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą indywidualnie określonej przez siebie unikalnej nazwy, może korzystać z większej ilości funkcji dostępnych w Serwisie.

3.       Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora, dostępny pod adresem www.bialewnetrza.pl

4.Użytkownik – każdy podmiot korzystający z usługi Konto użytkownika w Serwisie, niebędący sprzedawcą.

§ 2 Konto Użytkownika

1.       Użytkownik może założyć w Serwisie bezpłatne Konto użytkownika.

2.       Założenie Konta użytkownika jest dobrowolne i pozwala Użytkownikowi na skorzystanie z dodatkowych funkcji w Serwisie, dostępnych dla zarejestrowanych Użytkowników m.in. na sprawdzanie statusu zamówienia, przeglądanie historii zamówień, a także samodzielną edycję danych Użytkownika w Koncie użytkownika. 

3.       Założenia Konta użytkownika dokonuje się przez wypełnienie właściwego formularza rejestracyjnego w Serwisie.

4.       Dla korzystania z Konta Użytkownika niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową z dostępem do sieci Internet, a także aktywne konto email.

5.       Z momentem rejestracji (założenia Konta Użytkownika) zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem, na czas nieokreślony, umowa o prowadzenie Konta Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6.       Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z Konta użytkownika, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu Użytkownik powinien wysłać do Administratora, na adres email: sklep@bialewnetrza.pl, swoją rezygnację co będzie skutkować niezwłocznym usunięciem Konta użytkownika oraz rozwiązaniem umowy w tym zakresie.

§ 3 Reklamacje

1.    Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Konta Użytkownika należy zgłaszać Administratorowi na adres email: sklep@bialewnetrza.pl

2.    Administrator ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od momentu otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.                

§ 4 Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi w związku z korzystaniem z Konta użytkownika jest Administrator.

2.    Użytkownik zakładając Konto Użytkownika dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do skorzystania z usługi, o której mowa w niniejszym regulaminie. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usługi Konto użytkownika na rzecz Użytkownika.

3.     Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 5 Postanowienia końcowe

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną: modernizacją usługi Konto Użytkownika lub zmianą przepisów prawa mającą wpływ na świadczenie usługi przez Administratora.

2.    Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie, co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie, wysłana na adres email Użytkownika przypisany do jego Konta użytkownika.

3.    W przypadku gdy Użytkownik nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie przyjmuje się, że akceptuje je.

4.    W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian Użytkownik powinien wysłać informację o tym na adres email sklep@bialewnetrza.pl co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi, z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

5.    Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.


Płać bezpiecznie kupuj produkty bezpiecznie z payu 601 196 372 info@bialewnetrza.pl projekt i realizacja: creattiva.pl